Egenskaperna som gör en bra ledare

De flesta av oss har erfarenhet av både bättre och minde bra chefer. Kännetecknen för de mindre bra cheferna är lätta att peka ut – men vad utmärker egentligen en riktigt bra chef? Vi har listat några av de egenskaper, färdigheter och goda vanor som tycks återkomma hos uppskattade chefer.

Att ringa in vad som gör en bra ledare är lättare sagt än gjort. Det finns många trender inom ledarskap som pekar på olika faktorer, men senare tids forskning tenderar att lyfta de mjuka värdena som mest avgörande för om man anses vara en bra ledare. Nedan följer några tips på hur du som ledare kan bli bättre, mer inkännande och mer uppskattad i ditt ledarskap!

Satsa på att coacha
Att vara chef handlar om att leda sina medarbetare – en bra chef gör det genom att inspirera och uppmuntra. Hitta verktyg för att göra detta utifrån vad olika individer och grupper behöver.

Ge frihet
En bra chef litar på sina medarbetare. De rekryterar kompetenta personer och ger dem sedan förtroendet att utföra arbetet utan att detaljstyra. Möjligheten för medarbetare att själva kunna påverka och ha inflytande över arbetet är en viktig faktor för motivationen men också för att undvika stress.

Bygg trygga miljöer
Chefer som arbetar med att bygga miljöer som upplevs som trygga, inkluderande och tillåtande för medarbetarna kommer antagligen se sin organisation utvecklas. Trygga miljöer skapar förutsättningar för medarbetare att våga uttrycka sig, komma med idéer men också testa sina gränser och dra lärdomar av de misstag som görs.

Lyssna och kommunicera
Ett gott ledarskap kräver kommunikation – och då pratar vi om två- eller flervägskommunikation. Det börjar med lyhördhet och lyssnande, men handlar också om ett öppet ledarskap. Var transparent, dela med dig av information och var mån om att dina medarbetare också förstår kommunikationen.

Hjälp framåt genom konstruktiv feedback
Om du arbetar med visioner och mål, för såväl hela verksamheten som för enskilda medarbetare, hjälper du till att visa vägar framåt. Genom att både ge men också efterfråga konstruktiv feedback skapar en bra chef en kultur som värdesätter personlig utveckling.

Ta tydligt ansvar
Bra chefer tar ansvar. De fattar beslut som är bra för organisationen, även om de ibland är svåra. De tar också ansvar för sina medarbetare genom att visa att de står bakom dem – framförallt när medarbetarna behöver stöttning eller begår ett misstag.

Visa medkänsla
Empati, förmåga till förståelse och deltagande är gemensamma nämnare hos många bra chefer. En uppskattad chef känner in arbetsgruppen och har dessutom förmåga att uttrycka medkänsla.

Skaffa rätt kunskap
Inte sällan har en person blivit chef för att den är kunnig inom ett ämne. Men det i sig är inget som gör ett gott ledarskap. Det kräver stor kunskap om hur organisationen fungerar i flera avseenden och hur olika medarbetares uppdrag och utmaningar ser ut.