Senast uppdaterad 2020-06-11

Behandling av personuppgifter

Personuppgiftsansvarig 
Personuppgiftsansvarig är ManpowerGroup AB inklusive dess dotterbolag* med registrerat säte i Sverige.   
De personuppgifter som samlas in kontrolleras och behandlas av Personuppgiftsansvarig.  Därutöver får personuppgifter behandlas eller gemensamt kontrolleras av Personuppgiftsansvarigs samarbetspartners.   

Denna policy avseende behandling av personuppgifter gäller (1) våra kandidater och mottagare av våra karriärhanteringstjänster, (2) våra kunder, som vi anlitar eller tilldelar en av våra kandidater till, (3) användare av våra webbsidor och appar (”Sajter”)**, och (4) företrädare för våra affärspartners, kunder och leverantörer. Denna policy avseende behandling av personuppgifter gäller inte våra interna medarbetare eller konsulter. 

Denna policy avseende behandling av personuppgifter anger de sorters personuppgifter eller personlig information som vi samlar in, hur vi använder sådana uppgifter, hur vi behandlar och skyddar de uppgifter vi samlar in, hur länge vi lagrar dessa, med vem vi delar dessa, till vem vi överför dessa och de rättigheter som enskilda kan utöva avseende vår användning av deras personuppgifter. Vi anger även hur du kan kontakta oss angående våra förfaranden som avser behandling av personuppgifter och utövandet av dina rättigheter. Våra förfaranden som avser behandling av personuppgifter kan komma att skilja sig mellan de länder vi är verksamma i för att återspegla inhemsk praxis och rättsliga krav och du kan granska särskilda inhemska villkor genom att besöka lokala webbsidor.  

Policy avseende behandling av personuppgifter
Uppgifter vi samlar in

Vi kan komma att samla in personuppgifter om dig på flera olika sätt, exempelvis genom våra sajter och sociala mediekanaler; på våra events; via telefon; genom jobbansökningar; i samband med rekrytering; eller i samband med vår samverkan med kunder /försäljare och leverantörer. Vi får samla in ett urval av personuppgifter beroende på förhållandets slag, vilket innefattar men inte är begränsat till (som är tillåtet i enlighet med svensk lagstiftning): 

 • kontaktuppgifter (såsom namn, postadress, e-postadress och telefonnummer); 
 • användarnamn och lösenord när du registrerar dig på våra sajter; 
 • uppgifter som du tillhandahåller om personer som du skulle vilja att vi kontaktar. (Personuppgiftsansvarig antar att denna person tidigare medgivit samtycke för sådan kommunikation); samt 
 • övriga uppgifter som du tillhandahåller oss, såsom i undersökningar eller genom “Kontakta oss” delen på våra sajter. 

Om du är jobbkandidat och ansöker om en anställning eller skapar ett konto för att ansöka om ett arbete, får vi efter godkänt samtycke samla in följande typer av personuppgifter (såsom medges i enlighet med svensk lagstiftning): 

 • anställnings- och utbildningshistorik 
 • språkkunskaper och övriga arbetsrelaterade färdigheter; 
 • Personnummer, nationellt identifierings- eller annat statligt utfärdat identifikationsnummer; 
 • födelsedatum; 
 • kön; 
 • bankkontoinformation; 
 • medborgarskap och arbetstillståndsstatus 
  • uppgifter avseende förmåner; 
 • skatterelaterade uppgifter; 
 • uppgifter som tillhandahållits av referenser; och 
 • uppgifter som omfattas av din meritförteckning eller CV, uppgifter du tillhandahåller avseende dina yrkesmässiga intressen, och övrig information som avser din kompetens för anställning 
 • och möjligen känsliga personuppgifter i det fall uttryckligt samtycke för detta har tillhandahållits av dig såsom föreskrivs i lagstiftning: 
 • funktionshinder och hälsorelaterad information; 
 • resultat av drogtester, kontroll av brottsregister och andra bakgrundskontroller. 

Vi får därutöver samla in uppgifter som du tillhandahåller oss avseende andra personer, såsom information till anhöriga för nödsituationer. 

Hur vi använder de uppgifter vi samlar in
Personuppgiftsansvarig samlar in och använder uppgifterna som samlats för följande ändamål: 

a) hitta arbetskraftslösningar och matcha kandidater med våra kunder i syfte att få människor i arbete; 
b) skapa och hantera konton online; 
c) behandla betalningar; 
d) hantera våra förhållanden till kunder/försäljare och leverantörer; 
e) där detta medges av lag och är förenlig med vår cookie policy (för att skicka marknadsföringsmaterial, meddelanden angående tillgängliga tjänster och övriga meddelanden;  
f) där detta medges av lag för att meddela och sköta deltagande i, särskilda events, reklam, program, erbjudanden, undersökningar, tävlingar och marknadsundersökningar; 
g) svara på enskildas förfrågningar och krav; 
h) bedriva, utvärdera och förbättra vår affärsverksamhet (vilket innefattar utveckling, förstärkning, granskning och förbättring av våra tjänster; hantering av vår kommunikation; utförandet av dataanalyser; och genomförandet av redovisning, revision samt andra interna uppgifter); 
i) skydda mot, identifiera och försöka förhindra bedrägeri och annan olaglig verksamhet, krav och övrigt ansvar; samt  
j) efterleva samt förstärka tillämpliga rättsliga krav, relevant branschpraxis, avtalsmässiga förpliktelser och våra policys. 
All behandling kommer att utföras baserat på rättsliga grunder enligt följande:

a)   samtycke eller särskilt samtycke (vid inhämtande av känsliga personuppgifter) från den registrerade, där detta krävs av tillämplig lag;  
Om du är jobbkandidat kommer vi efterfråga samtycke för nedanstående behandling av personuppgifter för följande ändamål: 

 • tillhandahålla dig jobberbjudanden och arbete; 
 • tillhandahålla dig HR-tjänster, inklusive förvaltning av förmånsprogram, lönelista, prestationshantering och disciplinåtgärder; 
 • tillhandahålla dig tilläggstjänster, såsom utbildning, yrkesvägledning och karriärövergångstjänster; 
 • bedöma din lämplighet som jobbkandidat och dina tillhörande kvalifikationer för arbetspositioner; och 
 • utföra dataanalyser, såsom (i) analys av vår jobbkandidats- och konsultdatabas; (ii) bedömning av enskild prestation och färdigheter, inklusive poängsättning av arbetsrelaterade förmågor; (iii)
 • identifiering av kunskapsbrister; (iv) användning av information för att matcha individer med potentiella möjligheter, och (v) analys av pipeline-uppgifter (trender avseende anställningspraxis). 

Vi får även använda uppgifter på andra sätt då vi skickar särskilt meddelande i samband med eller innan tidpunkten för insamling.  

b) för att säkerställa vår efterlevnad med ett lagligt eller avtalsenligt krav, eller ett krav som är nödvändigt för att ingå ett avtal exempelvis med våra kunder och leverantörer.

c) det är väsentligt och nödvändigt utifrån Personuppgiftsansvarigs legitima intresse. 

Personuppgiftsansvarig får behandla personuppgifter för särskilda legitima affärsändamål, vilket innefattar några av alla följande:   

 • där behandlingen gör det möjligt för oss att förstärka, modifiera, skräddarsy eller i annat fall förbättra våra tjänster/kommunikation till förmån för våra kunder, kandidater och leverantörer;  
 • för att identifiera och förhindra bedrägeri;  
 • för att förstärka våra nätverks- och informationssystems säkerhet;  
 • för att bättre förstå hur människor interagerar med våra webbsidor;  
 • för direkta marknadsföringsändamål;  
 • för att skicka dig postförsändelser som vi anser skulle vara av intresse för dig; 
 • för att avgöra marknadsföringskampanjers och reklams effektivitet 

I de fall där vi behandlar uppgifter för dessa ändamål försäkrar vi oss om att dina rättigheter värnas samt beaktar sådana rättigheter. Du har rätt att invända mot sådan behandling. Följ denna länk om du önskar göra det. Vänligen observera att utövandet av din rätt att invända kan komma att påverka vår förmåga att hjälpa dig med tillhandahållandet av våra tjänster och service.  


Hur vi behandlar och skyddar personlig information

Vår behandling av insamlade personuppgifter äger rum för de ändamål som anges ovan och för en särskild tidsperiod, vilket är i linje med våra interna raderingsrutiner,, i syfte att säkerställa att personuppgifter inte bevaras längre än vad som är nödvändigt och inte längre tid än vad som är tillåtet enligt GDPR

Vi upprätthåller administrativa, tekniska och fysiska säkerhetsåtgärder som är utformade för att skydda de personuppgifter som du tillhandahåller mot oavsiktlig, lagstridig eller obehörig förstörelse, förlust, ändring, röjande eller användning. I syfte att säkerställa lämplig säkerhet och sekretess som avser personuppgifterna, vidtar vi följande säkerhetsåtgärder: 

 • Kryptering av uppgifter i överföring; 
 • Noggranna kontroller som avser autentisering av användare; 
 • Förstärkt nätinfrastruktur; 
 • Lösningar för IT-säkerhet 
Hur länge vi lagrar de uppgifter vi samlar in

Vi lagrar de personuppgifter som vi samlar in i våra system på ett sätt som endast gör det möjligt att identifiera de registrerade under den tid som bedöms nödvändig mot bakgrund av de ändamål för vilka uppgifterna samlades in, eller för vilka uppgifter vidare behandlas.  

Vi avgör denna särskilda tidsperiod genom beaktande av: 

 • Behovet att bevara insamlade personuppgifter lagrade i syfte att erbjuda tjänster som fastslagits med användaren;  
 • I syfte att säkerställa Personuppgiftsansvarigs berättigade intresse såsom anges i ändamålen; 
 • Förekomsten av särskilda rättsliga förpliktelser som gör behandling och hänförlig lagring nödvändig för särskilda tidsperioder.